Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Nationale Bomenbank BV, hierna te noemen “NBB’’, en door NBB gesloten overeenkomsten van verkoop, verhuur, aanneming van werk, levering van goederen en/of diensten.

 • In geval de opdracht aan NBB geheel of gedeeltelijk ontwerp- en/of advieswerkzaamheden betreft, zijn daarop ook de DNR 2011 van toepassing. In geval van strijdigheid daarmee, gaan de Algemene Verkoopvoorwaarden voor.

 • De toepasselijkheid van alle door Opdrachtgever gebruikte algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Aanbieding

 • Alle aanbiedingsdocumenten van NBB (offerte, tekeningen, beschrijvingen, specificaties, enz.) zijn vrijblijvend en zo nauwkeurig mogelijk, maar binden NBB pas zodra ze onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Opdrachtgever (hierna: “de Overeenkomst”).
 • NBB behoudt het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de bij de aanbieding verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, offertes, en dergelijke.
 • De in het vorige lid genoemde stukken en de rechten daarop blijven eigendom van NBB ongeacht of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij en totdat er een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten betaald is. De stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 • Indien NBB aan Opdrachtgever een aanbieding heeft gedaan en dit aanbod niet binnen de gestelde termijn is aanvaard, komt de aanbieding te vervallen en zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen veertien dagen na het daartoe gedane verzoek aan NBB worden geretourneerd.
 • De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor een door NBB vervaardigd plan van aanpak en door NBB gemaakte tekenwerken en/of berekeningen als geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, bestaat uit de werkelijke kosten van NBB.
 • Opdrachtgever zal de informatie uit de aanbiedingsdocumenten van NBB vertrouwelijk behandelen en deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden bekend maken.

Artikel 3 Verplichtingen NATIONALE BOMENBANK

 • NBB mag volstaan met een globale toetsing van de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. Door Opdrachtgever geleverde zaken worden alleen visueel geïnspecteerd op uitwendige schade, voor zover mogelijk.
 • NBB is op de hoogte van de voor de werkzaamheden relevante wettelijke voorschriften.
 • NBB zal de werkzaamheden zodanig verrichten dat het geleverde voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en geschikt is voor het normale gebruik waarvoor het bestemd is.
 • Het is NBB toegestaan om (een deel van) haar werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door een derde te laten verrichten.
 • NBB zal schade die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt. Opdrachtgever kan door middel van een wijziging van artikel 13 NBB opdragen om de schade te herstellen, die niet voor rekening van NBB komt.
 • In de in de branche gebruikelijke verzekeringen van NBB zijn Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden niet als meeverzekerde opgenomen.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat NBB ruimschoots op tijd beschikt over alle informatie, gegevens en beslissingen, zodat NBB haar werkzaamheden ongehinderd kan uitvoeren.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat NBB tijdig over alle zaken beschikt waarvan in de Overeenkomst is bepaald dat die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld.
 • Opdrachtgever vrijwaart NBB voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie goederen en zaken.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor, dat NBB tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor haar werkzaamheden.
 • Opdrachtgever zorgt voor een vrije toegang tot de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden. Opdrachtgever zal zo nodig voor verkeersmaatregelen zorgdragen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de locatie, waar de werkzaamheden van NBB worden verricht, alsmede voor de omstandigheden van de werkzaamheden, (tijdelijke) verlegging van kabels en leidingen zo nodig inbegrepen.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat NBB tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over alle benodigde (nuts) voorzieningen.
 • Opdrachtgever zorgt zo nodig tijdig voor alle informatie over de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door haar worden ingeschakeld alsmede voor de coördinatie daarvan.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vertraging, schade en kosten die hun oorzaak vinden in de toegang en beschikbaarheid van de locatie, de werkzaamheden van derden en/of nevenaannemers.
 • Opdrachtgever zal NBB schriftelijk en op tijd waarschuwen, indien zij een tekortkoming van NBB heeft opgemerkt of moet opmerken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bodemomstandigheden die van invloed zijn op de werkzaamheden van NBB, zoals kabels, leidingen, explosieven, (bodem)verontreinigingen die voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen. Opdrachtgever kan NBB opdragen om deze omstandigheden op te heffen door middel van een wijziging van art. 13. Ongeacht of NBB deze opdracht uitvoert, heeft zij recht op de termijnverlenging en/of kostenvergoeding van art. 12.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die zij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en de niet of niet tijdige levering daarvan.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voorgeschreven hulppersonen. NBB is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien Opdrachtgever de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft NBB recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding van art. 12.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en van voorschriften van bijzondere aard, zoals verkeerstechnische en industriële normen, die na de aanbieding van NBB worden gewijzigd of in werking treden.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om NBB, haar personeel of hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever staat NBB toe om op het werkterrein aanduidingen van haar bedrijf aan te brengen.
 • Opdrachtgever zal alle goederen van NBB in ontvangst nemen, zodra deze haar ter beschikking worden gesteld.
 • Opdrachtgever zal alle (bedrijfs)gegevens van NBB en alle van NBB ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen. Het is Opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken.
 • Als Opdrachtgever tekortschiet ter zake het in de vorige leden bepaalde, kan NBB de Overeenkomst op de wijze van art. 11.5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 5 Verzekering van Opdrachtgever

 • Als Opdrachtgever voor het betreffende werk een CAR-verzekering heeft, valt NBB daaronder (met inbegrip van de door NBB voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel).
 • Opdrachtgever zorgt er voor dat NBB zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekering.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

 • Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van NBB of door NBB gedetacheerden in dienst te nemen of anderszins voor zich te laten werken.
 • Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van drie bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle voor de werkzaamheden van NBB bestemde materialen of onderdelen, al dan niet reeds gemonteerd, worden pas eigendom van Opdrachtgever nadat deze aan haar financiële verplichtingen jegens NBB heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens een eventueel tekortschieten verschuldigd mocht worden, óók als het gaat om werkzaamheden/leveringen uit een andere overeenkomst met NBB.

Artikel 8 Planning

 • NBB zal de uitvoering van haar werkzaamheden pas aanvangen nadat alle vergunningen, ontheffingen e.d., daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals genoemd in deze voorwaarden, in haar bezit zijn en zij de overeengekomen eerste termijnbetaling heeft ontvangen.
 • NBB is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren.
 • De planning van het werk zal naar beste weten vastgesteld worden en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een afgesproken/vastgelegde termijn brengt NBB niet in verzuim. Als er een overschrijding dreigt, treden NBB en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg.
 • Verschuiving van in de planning vastgelegde data door (toedoen van) Opdrachtgever geven NBB recht op bijbetaling.

Artikel 9 Keuring, aanvaarding en oplevering

 • De keuring van op het Werk aangeleverde goederen door Opdrachtgever geschiedt na overleg met NBB voor rekening en risico van Opdrachtgever. NBB zal binnen redelijke grenzen hieraan haar medewerking verlenen.
 • Opdrachtgever zal bij de keuring de werkzaamheden van NBB zo weinig mogelijk verstoren. Zij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan NBB kunnen worden toegerekend. Schade die door de keuring aan het geleverde ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.
 • Zodra NBB te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en Opdrachtgever deze niet binnen de door NBB gestelde termijn opneemt en aanvaardt dan wel gemotiveerd weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. NBB is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 • Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, kunnen geen reden tot weigering van de oplevering zijn, op voorwaarde dat zij de ingebruikneming van het geleverde niet in de weg staan.
 • Door de aanvaarding en stilzwijgende ingebruikneming worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.
 • Worden de resultaten van de werkzaamheden door Opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van oplevering aangemerkt de dag van de in lid 3 bedoelde kennisgeving c.q. stilzwijgende ingebruikneming.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

 • Als Opdrachtgever het geleverde of delen daarvan in gebruik wil nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in art. 9 vastgelegde procedure. Opdrachtgever zal dat vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming melden. Als Opdrachtgever dit achterwege laat en het geleverde niettemin in gebruik neemt, wordt het geleverde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

 • Opdrachtgever is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Zij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met spoed met NBB in overleg te treden omtrent de gevolgen.
 • Als NBB vanwege de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft zij recht op de termijnverlenging en/of kostenvergoeding van art. 12.
 • Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd, dan is Opdrachtgever verplicht om aan NBB alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, zo nodig verhoogd met alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die NBB reeds is aangegaan, berekend vanaf het moment van de start van de schorsing of vertraging.
 • Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is NBB bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 • Als Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, mag NBB de Overeenkomst ontbinden, waarbij Opdrachtgever in verzuim is en alle schade die het gevolg is van de ontbinding moet vergoeden.
 • Opdrachtgever mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen.
 • In de gevallen van in de leden 4 t/m 6 is Opdrachtgever verplicht om de Aannemingssom te betalen, verminderd met de reeds betaalde termijnen en de besparingen van NBB, en vermeerderd met de eventuele afkoopkosten van NBB. Als de prijs afhankelijk was van de werkelijke door NBB te maken kosten en uren, wordt het door Opdrachtgever verschuldigde berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die NBB bij volledige uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.

 Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 • NBB heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding als: a. vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aanNBB kan worden toegerekend, of b. vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid waartegen NBB niet behoefde te waarschuwen, of c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht mag worden dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 • Als zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt NBB dat schriftelijk en gemotiveerd mee, met alle directe en indirecte kosten en een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico en de gevolgen voor de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer- en minderwerk)

 • Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de werkzaamheden op te dragen.
 • NBB is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren als deze: a. niet schriftelijk is opgedragen met daarbij de overeengekomen prijs en eventuele termijnverlenging, of b. tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden leidt, of c. haar kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of d. niet in zijn belang is, of e. als partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
 • Als NBB de wijziging uit wil voeren, stuurt zij Opdrachtgever een schriftelijke prijsaanbieding met: a. alle directe en indirecte kosten, winst en risico verminderd met de eventuele besparingen als gevolg ervan, en b. de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en c. de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 • NBB heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding.
 • NBB is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan Opdrachtgever voor te leggen als zij daartoe aanleiding ziet.
 • Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging zonder opgaaf van redenen weigeren of accepteren, tenzij de oorzaak daarvan bij haar ligt. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 • Als de procedure in verband met een wijziging wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan NBB kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/ of kostenvergoeding van art. 12.
 • Het ontbreken van een schriftelijke opdracht voor een wijziging laat de aanspraken van NBB op betaling onverlet.

Artikel 14. Prijzen en betaling

 • De met NBB overeengekomen aannemingssom zal tenzij anders overeengekomen als volgt worden gefactureerd;

            - 50% na ontvangst van de opdrachtbevestiging;

            - 40% na aanvang van de werkzaamheden;

            - 10% bij oplevering.

 • Betaling van de facturen van NBB gebeurt binnen dertig dagen.
 • Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst of (bij gebreke daarvan) in de geldende CAO vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van NBB. Ook alle wacht- en uitvaluren van NBB veroorzaakt door Opdrachtgever worden aldus verrekend.
 • In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is geen omzetbelasting begrepen. Opdrachtgever vergoedt de door NBB verschuldigde omzetbelasting.
 • Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft NBB het recht deze aan Opdrachtgever door te berekenen.
 • NBB mag de factuur voor de eindafrekening ook indienen op de dag waarop de Overeenkomst krachtens art. 11 is opgezegd of ontbonden.
 • Betaling aan NBB vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening.
 • Een betaling strekt eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 • NBB mag haar recht op betaling cederen of verpanden.
 • Alle wijzigingen van het werk van NBB worden, wanneer daaruit een hogere prijs zal volgen, als meerwerk beschouwd, en voor zover daaruit een lagere prijs volgt, als minderwerk.
 • Meerwerk zal onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom worden verrekend zodra het is uitgevoerd. Minderwerk wordt verrekend aan het einde van de overeenkomst waarbij NBB een vergoeding ter zake van gederfde inkomsten verkrijgt van 10% van het minderwerk.
 • NBB mag, ook nadat de Overeenkomst al wordt uitgevoerd, van Opdrachtgever genoegzame zekerheid verlangen voor de deugdelijke voldoening van zijn betalings- als aan andere verplichtingen. Ieder verplichting van NBB mag worden opgeschort zolang Opdrachtgever dat niet heeft gedaan.
 • Opdrachtgever zal alle door NBB in verband met vaststelling, invordering of verhaal te maken kosten in en buiten rechte, daaronder begrepen alle kosten van gemachtigden, deurwaarders of advocaten, volledig vergoeden, met een minimum van 15% van het niet (tijdig) betaalde factuurbedrag.

Artikel 15 In gebreke blijven van Opdrachtgever

 • Als Opdrachtgever niet op tijd aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden meewerkt of een opeisbare factuur niet op tijd betaalt, moet zij NBB de wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW betalen. NBB is dan bovendien bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten.
 • Als de medewerking of betaling niet plaatsvindt binnen een maand na de dag waarop dit had moeten gebeuren, dan kan NBB aanspraak maken op vergoeding van een aanvullende rente van twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken. In dat geval mag NBB de Overeenkomst ook ontbinden op grond van art. 11.
 • Als NBB vermoedt dat Opdrachtgever de op haar rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, mag NBB van Opdrachtgever genoegzame zekerheid verlangen, zoals een bankgarantie. Als Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, mag NBB de werkzaamheden opschorten of de Overeenkomst ontbinden op grond van art. 11.
 • Als Opdrachtgever de op haar rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt, is NBB bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te verkopen en het aan haar verschuldigde op de opbrengst te verhalen, nadat zij Opdrachtgever vergeefs heeft gemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. NBB is bevoegd het aan Opdrachtgever uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surseance of faillissement.
 • Alle werkelijke door NBB door toedoen van Opdrachtgever gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij NBB verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

 • NBB garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en aangebrachte zaken, mits geleverd en aangebracht na 1 november en vóór 15 april, en mits er in de vorm van het ‘’NBB Boomgarantplan” aan NBB opdracht is gegeven voor tenminste één groeiseizoen nazorg en garantie, in ieder geval gedurende het eerste groeiseizoen. De aansprakelijkheid van NBB kan in dit opzicht nimmer verder strekken dan tot vervanging van deze beplanting voor een waarde van 10% van de beplantingskosten, tenzij anders overeengekomen.
 • NBB garandeert voor zes maanden na oplevering zowel de goede constructie als deugdelijkheid van geleverde goederen, niet-zijnde beplanting. Deze garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van ondeugdelijke onderdelen door NBB.
 • Na oplevering is NBB niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a. die gebreken aan haar zijn toe te rekenen, en bovendien b. Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken.
 • Is NBB krachtens het bepaalde in lid 1, 2 of 3 aansprakelijk, dan betreft dat alleen de door Opdrachtgever geleden directe materiële schade.
 • Tot directe materiële schade behoren onder andere niet: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering, verlies van producten of bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden meteen goed zouden zijn uitgevoerd.
 • In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, wordt – naar keuze van NBB – door NBB een schadevergoeding betaald. Door NBB vervangen onderdelen worden haar eigendom.
 • Voor vergoeding van andere schade c.q. verrichten van ander (herstel)werk dan in dit artikel genoemd, is NBB slechts aansprakelijk indien en voor zover Opdrachtgever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van NBB.
 • NBB is bij de werkzaamheden alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in art. 5 lid 1 bedoelde verzekering(en).
 • Als Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, zal zij de schade onder die verzekering vorderen en NBB vrijwaren voor verhaalaanspraken van de verzekeraar.
 • De door NBB te vergoeden schade is altijd beperkt tot in totaal 10% van de Aannemingssom. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt het maximum gesteld op de vergoeding voor een half jaar/
 • Elke aansprakelijkheid van NBB vervalt door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 • De garantieaansprakelijkheid van NBB bestaat uit de vervanging van de beplanting voor een waarde van 10% van de beplantingskosten, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van deze van de oorspronkelijke Overeenkomst deel uitmakende beplantingskosten wordt door NBB vastgesteld.
 • De aansprakelijkheid van NBB voor een ontwerp is beperkt tot 10% van de vergoeding die zij voor dat ontwerp heeft ontvangen.
 • De garantieclaim en rechtsvordering uit hoofde van een gebrek zijn niet ontvankelijk als Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat zij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd NBB in gebreke heeft gesteld.
 • De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor NBB aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld zes maanden of later vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. Voor garantiegebreken start deze termijn met de in het vorige lid bedoelde ingebrekestelling.
 • NBB is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van Opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde personen als bedoeld in art. 6 lid 2.
 • Opdrachtgever vrijwaart NBB tegen alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat mede bestond uit door NBB ontwikkelde en/of geleverde goederen.
 • NBB is niet aansprakelijk als een tekortkoming het gevolg is van:

  - arbeidsongeregeldheden bij derden of eigen personeel;

  - tekortschieten van hulppersonen;

  - transportmoeilijkheden;

  - brand en verlies van te verwerken onderdelen;

  - maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;

  - gewelddadige of gewapende acties;

  - andere onvoorziene buiten de macht van NBB liggende omstandigheden.

  Bij een omstandigheid als deze zal NBB de maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

 • Opdrachtgever vrijwaart NBB tegen aanspraken van derden, voor zover deze vanwege deze algemene voorwaarden voor rekening van Opdrachtgever blijven. De kosten die NBB maakt in dit kader zullen door Opdrachtgever aan NBB worden vergoed.

Artikel 17 Onderhoudswerkzaamheden

 • Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 • De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Opdrachtgever afgegeven en geleverde teksten, ontwerpen, goederen, gegevens en overige informatie blijven eigendom van NBB. Alleen NBB heeft het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en Opdrachtgever heeft slechts het gebruiksrecht daarvan.
 • De door NBB aan Opdrachtgever afgegeven teksten, ontwerpen, tekeningen en dergelijke mogen door Opdrachtgever worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen jegens NBB heeft voldaan.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om volgens het ontwerp van NBB zelf het Werk aan te (doen) leggen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NBB.
 • Opdrachtgever is alléén bevoegd om het Werk volgens het ontwerp van NBB zonder goedkeuring door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden vanwege een tekortkoming die aan NBB kan worden toegerekend. In dat geval is NBB niet aansprakelijk voor gebreken.

 Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

 • Een geschil tussen NBB en Opdrachtgever, zal naar keuze van NBB worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw of door de instantie waar een geschil aanhangig is tussen NBB en haar onderaannemers.
 • Als Opdrachtgever een geschil aanhangig wil maken, zal zij dit aan NBB voorleggen waarna NBB binnen veertien dagen zal aangeven welke instantie het geschil zal beslechten
 • Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten en handelingen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Mei 2017

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang