Algemene inkoopvoorwaarden Nationale Bomenbank BV

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Nationale Bomenbank BV (hierna te noemen: NBB) en onderaannemers en/of leveranciers van goederen en/of diensten, met uitdrukkelijke verwerping van hun algemene voorwaarden.
 • Waar in het navolgende Onderaannemer is vermeld, moet zo nodig (ook) leverancier worden gelezen. Voor werkzaamheden dienen zo nodig ook leveranties gelezen te worden, waarvoor artikel 20 nog een aantal specifieke bepalingen bevat, die ingeval van strijdigheid boven de overige bepalingen gaan.
 • Bij tussentijdse wijziging van deze algemene inkoopvoorwaarden, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.
 • Opdrachten worden door NBB uitsluitend schriftelijk verstrekt. Mondelinge opdrachten verbinden NBB niet. Onderaannemer is verplicht een kopie van de opdracht binnen twee weken na dagtekening ondertekend te retourneren, bij gebreke waarvan de onderaannemer wordt geacht de opdracht te hebben aanvaard. NBB is gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat de kopie van de opdracht deugdelijk ondertekend in haar bezit is.
 • Indien NBB opdracht heeft verleend aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn deze onderaannemers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens NBB verbonden. Ingeval NBB opdracht heeft verleend aan een bv of nv i.o. (in oprichting) blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de opdracht door de bv resp. nv, naast de vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 2 Rangorde

 • Onderaannemer heeft kennisgenomen van de in de opdracht van toepassing verklaarde voorwaarden en bedingen. In geval van strijdigheid geldt de volgende rangorde:
 1. Opdracht;
 2. De bepalingen van het Bestek c.q. de Vraagspecificatie van de hoofdopdracht, de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen, proces(sen)-verbaal, nota’s van inlichtingen e.d. en de hoofdopdracht tussen de opdrachtgever en NBB voor zover van toepassing op het werk van Onderaannemer.
 3. Algemene Inkoopvoorwaarden NBB;
 4. De UAV 2012 of de UAV-GC 2005 zo nodig afhankelijk van de keuze in de hoofdopdracht, waarbij alsdan voor opdrachtgever gelezen moet worden NBB en voor aannemer: Onderaannemer, en waarbij de afwijkingen en aanvullingen op de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 ook voor de Onderaannemer gelden.

Artikel 3 Het werk

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de overeenkomst en de in artikel 2 genoemde stukken, alles in overleg met de verantwoordelijke van NBB.
 • Onderaannemer zal voldoen aan alle in de opdracht c.a., de door de wet en overheid in het algemeen en Bouwtoezicht in het bijzonder gestelde en te stellen eisen.
 • Het complete Bestek met staten van aanvulling c.q. de Vraagspecificatie is voor Onderaannemer op eerste verzoek in te zien, voor zover hij het niet reeds bij de aanvraag heeft ontvangen. Onderaannemer wordt geacht met de inhoud daarvan op de hoogte te zijn.
 • Onderaannemer is verantwoordelijk voor de vereiste constructies en de kwaliteit van de te leveren en aan te brengen materialen. Indien geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, moeten deze materialen op eerste aanzegging en onverwijld worden vervangen voor materialen welke wel aan de eisen voldoen.
 • Afwijkingen van voorgeschreven materialen of werkwijzen zijn slechts mogelijk na verkregen schriftelijke instemming.
 • het risico voor foutieve constructies en/of leveringen, indien Onderaannemer ontwerpt, produceert of werkt van eigen werktekeningen ook als die zijn voorzien van de goedkeuring van NBB of de directie, is geheel voor Onderaannemer.
 • Als onderdelen worden gekeurd in de fabriek, dienen deze zodanig te worden opgeslagen dat genoemde keuring overeenkomstig de eisen van de directie kan geschieden. Onderaannemer dient de directie en NBB tijdig te berichten wanneer de onderdelen voor keuring gereed zijn. Aflevering kan slechts geschieden na goedkeuring.
 • Afschriften van alle correspondentie met adviseurs e.d. omtrent tekeningen, berekeningen, omschrijvingen e.d. moeten door Onderaannemer aan NBB worden gezonden. Correspondentie, bestemd voor het werk, moet aan het kantoor van NBB zijn gericht met een afschrift voor het werk.
 • Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het bestek of door andere, buiten de schuld van NBB liggende, oorzaken overcompleet raken, moeten deze door Onderaannemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen. 

Artikel 4 Meerwerk / Wijzigingen

 • Als om welke reden dan ook de werkzaamheden van Onderaannemer door NBB worden uitgebreid of gewijzigd waardoor meerkosten ontstaan, zal hij hier altijd gevolg aan geven. Onderaannemer moet de hieraan verbonden kostencalculatie vooraf ter goedkeuring bij NBB indienen. Uitvoering kan pas plaatsvinden na schriftelijke opdracht van NBB. Facturering kan pas gebeuren na uitvoering en goedkeuring van de werkzaamheden, tenzij in de hoofdopdracht is bepaald dat het meerwerk bij oplevering betaald zal worden.
 • de verschillende eenheidsprijzen en uurlonen dienen vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te worden opgegeven. Voor de verrekenbare hoeveelheden indien van toepassing worden de opgegeven eenheidsprijzen gehanteerd en bepaald door opmeting in het werk en/ of voor de werktekeningen. Bij de laatste betalingstermijn zal Onderaannemer een ondertekende staat van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien van de handtekening van de uitvoerder van NBB.
 • Onderaannemer zal zich onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van NBB voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van NBB.

Artikel 5 Aanvang en oplevering van het werk

 • Onderaannemer nodigt NBB uiterlijk acht dagen voor de overeengekomen datum van oplevering uit om het werk op te nemen. Oplevering door Onderaannemer vindt plaats op het moment dat past in de planning die NBB met haar opdrachtgever is overeengekomen.
 • Onderaannemer is aan NBB een boete van EUR 500,00 per dag of gedeelte daarvan verschuldigd in geval van niet tijdige oplevering, althans de hogere boete die NBB door toedoen van Onderaannemer jegens haar opdrachtgever wegens te late oplevering verschuldigd wordt, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 • Vertraging in het werk vanwege een bij de opdrachtgever van NBB gelegen oorzaak van niet meer dan drie maanden kan een verschuiving van de planning zonder rechten van Onderaannemer met zich brengen, als NBB dat wenst.

Artikel 6 Betaling

 • Betaling aan Onderaannemer vindt plaats zestig dagen na factuurdatum in termijnen volgens een overeen te komen betalingsschema.
 • NBB zal slechts tot betaling overgaan zodra het werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door Onderaannemer naar genoegen van NBB is voltooid en nadat Onderaannemer desgevraagd heeft aangetoond dat de door Onderaannemer op het werk aangestelde werknemers conform de geldende cao zijn betaald. Betaling vindt plaats na ontvangst en akkoordbevinding van een factuur.

 • NBB is gerechtigd haar vorderingen op Onderaannemer, uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen NBB aan Onderaannemer is verschuldigd.

 • Onderaannemer is verplicht binnen 14 dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden zijn vorderingen op NBB in te dienen, indien en voor zover de uitvoering van het werk heeft meegebracht dat zijn eindafrekening afwijkt van het in de opdracht bepaalde bedrag.

 • Bij gebreke van tijdige indiening vervalt het recht op aanspraak van een eventuele aanvullende betaling.

 • Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door Onderaannemer zal gedurende de onderhoudstermijn, ingaande op de dag van oplevering in de zin van paragraaf 10 UAV respectievelijk paragraaf 24 UAV-GC 2005 een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom door NBB, worden ingehouden.

 • Tijdens de onderhoudstermijn moet Onderaannemer klachten en/of bij de oplevering gesignaleerde gebreken binnen twee weken na melding hebben afgehandeld, bij gebreke waarvan NBB, zonder tot enige sommatie of ingebrekestelling gerechtigd is deze te (laten) verhelpen voor rekening en risico van Onderaannemer. NBB mag deze kosten verrekenen, onverminderd haar verreken- en verhaalsrecht op vergoeding van eventuele meerdere schades, kosten en interest op Onderaannemer.

Artikel 7 Garanties

 • Onderaannemer garandeert NBB, de opdrachtgever van NBB en diens rechtsopvolgers, de door de opdrachtgever van NBB blijkens de hoofdopdracht en/of het bestek en/of de Vraagspecificatie c.a. voor de betreffende prestatie verlangde garanties.

 • Alle garanties voor werkzaamheden en/of leveranties van derden zullen in opdracht van Onderaannemer ook door dezen mede op naam gezet worden van NBB, de opdrachtgever van NBB en diens rechtsopvolgers.

 • Onderaannemer is verplicht de schriftelijke garanties/certificaten tijdig op het daarvoor overeengekomen tijdstip af te geven.

 • Bij gebreke van nakoming van de in de vorige leden genoemde verplichtingen is hij aan NBB een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 voor iedere dag, of gedeelte daarvan, onverminderd de verplichting voor Onderaannemer om aan NBB de volledige schade te vergoeden.

Artikel 8 Rechten en plichten

 • Het is Onderaannemer niet toegestaan vorderingen en/of verplichtingen op/jegens NBB ter zake het werk aan derden over te dragen of te verpanden, dan wel anderszins te vervreemden of te bezwaren, tenzij NBB daarmee schriftelijk instemt.

 • Onderaannemer is verplicht op eerste verzoek een kopie van zijn contract met de derde Onderaannemer aan NBB te verstrekken. Onderaannemer verbindt zich zijn rechten en aanspraken op garanties en/of schadevergoedingen op de derde(n) ter zake op eerste verzoek aan NBB over te dragen.

 • Onderaannemer is zonder schriftelijke toestemming van NBB niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.

 • Eventueel aan NBB tegen te werpen eigendomsvoorbehouden vervallen zodra ze betaald zijn en in ieder geval zodra de betreffende zaken op de bouwplaats zijn afgeleverd.

 • Het is Onderaannemer niet toegestaan een beroep te doen op een retentierecht. Hij zal dit ook bedingen van zijn onderaannemers/leveranciers en NBB vrijwaren voor claims van dezen.

Artikel 9 Factuur

 • De factuur van Onderaannemer zal voldoen aan de eisen van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Onderaannemer dient daarenboven op zijn gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
  a. Naam, adres en woonplaats van Onderaannemer;
  b. Naam, adres en woonplaats van NBB;
  c. Het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
  d. Het werk en de plaats van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft;
  e. De omschrijving van de verrichte prestatie;
  f. Het tijdvak waarop de verrichte prestatie betrekking heeft.

 • Bij de factuur wordt bijgesloten een door de uitvoerder van NBB ondertekende NBB Inkoopbon, alsmede het NBB Mandagenregister inzake verrichte werkzaamheden of geleverde goederen.

 • Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht die betrekking hebben op één contractnummer. Voor meerwerk dient een separate aanvullende overeenkomst te worden gesloten, welke afzonderlijk gefactureerd moet worden per contractnummer.

 • Op de factuur wordt het totaalbedrag van de reeds ingediende termijnen vermeld.

Artikel 10 Wet Ketenaansprakelijkheid/ Wet Aanpak Schijnconstructies/ Wet DBA

 • Onderaannemer zal aan NBB de volgende bescheiden verstrekken:
  - Uittreksel Kamer van Koophandel van maximaal zes maanden oud;
  - Verklaringen inzake zijn betalingsgedrag betreffende afdracht van Loonbelasting en sociale premies van het voorgaande kwartaal;
  - Een afschrift van de overeenkomst inzake opening van een geblokkeerde
  rekening door Onderaannemer;
  - Een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats;

 • Tijdens de uitvoering van het werk is Onderaannemer verplicht:
  - Per kwartaal de verklaringen inzake het betalingsgedrag betreffende afdracht van Loonbelasting en sociale premies ter inzage te verstrekken;
  - Bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk bestede uren en lonen volgens het NBB Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen, begrepen in de algemene kosten.
  - Desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de percentages van af te dragen Loonbelasting en sociale premies aan de hand van de kwartaalopgaven.
  - De loonadministratie bij te houden, het geldende cao-loon en emolumenten, de Loonbelasting en sociale premies tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken, zodanig dat ook kan worden gecontroleerd of hij de geldende cao-lonen heeft betaald aan het voor dit werk ingezette personeel.
  - Al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.

 • De factuur zal voldoen aan de eisen van artikel 12 WKA, aangevuld met:
  - De omvang van de loonsom CSV opgenomen in het gefactureerde bedrag;
  - Op de factuur duidelijk vermeld ”omzetbelasting verlegd”;
  - Een gespecificeerde opgave van de bedragen die op de geblokkeerde rekening en de rekening van Onderaannemer moeten worden gestort, met vermelding van de respectievelijke rekeningnummers;
  - De wekelijkse opgave van de bestede uren en lonen, als vermeld in artikel
  15.2b, welke bijgevoegd dient te worden.

 • De betalingen vinden plaats zoals gesteld is in artikel 6, waarbij:
  - NBB de ter zake van het verrichte werk verschuldigde Loonbelasting en sociale premies mag storten op de geblokkeerde rekening van
  Onderaannemer, zoals aangegeven op de factuur Indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer, naar het inzicht van NBB afwijkt, dan heeft NBB het recht de opgave te corrigeren en dienovereenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.

 • Onderaannemer is verplicht NBB te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door Onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, de WKA en de Wet aanpak schijnconstructies.

 • Onverminderd het hiervoor bepaalde mag NBB te allen tijde de bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom inhouden en namens Onderaannemer rechtstreeks aan de Belastingdienst en het UWV te voldoen; tot het beloop van die betaling is NBB jegens Onderaannemer gekweten.

 • Het is Onderaannemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde Loonbelasting en sociale premies, waarvoor NBB ingevolge de WKA aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.

 • De zich als zelfstandige, al dan niet als directeur-grootaandeelhouder (DGA), in het maatschappelijk verkeer bewegende Onderaannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden aan NBB een kopie van zijn geldige identiteitsbewijs overleggen.

 • Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen Onderaannemer en NBB. Daarom zal NBB over de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen geen loonbelasting en/of sociale premies inhouden en afdragen.

 • Onderaannemer zal NBB, voor zover de wet dit toestaat, vrijwaren voor aanspraken betreffende een of meerdere (na)heffingsaanslagen Loonbelasting of sociale premies en eventuele boete en rente in verband met de overeenkomst.

Artikel 11 Onafhankelijkheid

 • Onderaannemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze deze wordt uitgevoerd binnen de context van de overeengekomen resultaatsverplichting, waarbij NBB richtlijnen kan geven over de afstemming met werkzaamheden van anderen die hiermee in relatie staan.
 • Onderaannemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, dat voldoende herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt. Hij gebruikt eigen gereedschap, materieel en materialen en zal gebruik maken van eigen vervoersmiddelen. Horizontale of verticale transportmiddelen zal NBB ter beschikking stellen.

 • Onderaannemer is vrij in het aannemen van opdrachten van derden voor andere werken.

 • Als Onderaannemer zelfstandige hulppersonen inschakelt, zal hij deze contracteren op basis van het daarvoor geldende Modelcontract van de Belastingdienst of een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Hij zal NBB vrijwaren voor alle aanspraken indien zulks niet of niet deugdelijk is gebeurd.

Artikel 12 Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.

 • Onderaannemer zal de door hem gewaarmerkte kopieën van werkvergunningen en geldige identiteitsdocumenten in het kader van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen van alle door Onderaannemer op het Werk direct of indirect in te zetten arbeidskrachten, uiterlijk één week vóór aanvang van de werkzaamheden van de betreffende arbeidskracht op het kantoor van NBB ingeleverd te hebben. Op het Werk moeten alle arbeidskrachten van Onderaannemer zich deugdelijk kunnen legitimeren.

 • In het kader van de genoemde of andere wetten als illegaal aan te merken arbeidskrachten moeten terstond door Onderaannemer van het Werk worden verwijderd. De eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van verwijdering zullen door Onderaannemer ongedaan worden gemaakt c.q. aan NBB worden vergoed.

 • Onderaannemer is jegens NBB aansprakelijk voor alle schade die NBB lijdt door overtreding(en) van Onderaannemer van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Onderaannemer zal NBB vrijwaren voor alle aanspraken van derden in dezen.

 • Onderaannemer zal het personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform het in de toepasselijke cao(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging van de arbeidsvoorwaarden ter zake.

 • Onderaannemer is verplicht ook overigens de verplichtingen uit de CAO Bouwbedrijf jegens zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaannemers na te komen en vrijwaart NBB tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of werknemer(s) van zijn Onderaannemer(s).

 • Op eerste verzoek zal Onderaannemer aan de bevoegde instanties en/of de accountant van NBB toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits of loonvalidatie.

 • Onderaannemer legt de bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten met de partijen die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een aan NBB onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat zulks niet alsnog gebeurt.

 • Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een andere overheid aan NBB en mogelijke andere derden vanwege Onderaannemer opgelegde boetes, zullen voor rekening van Onderaannemer komen. Deze boetes en alle verdere schade die NBB – direct en indirect – lijdt in verband met de overtreding door Onderaannemer van in dit artikel genoemde of andere wetten, zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend mogen worden met elke vordering die NBB op Onderaannemer heeft of zal krijgen.

Artikel 13 Uitvoering

 • Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet namens Onderaannemer steeds een verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. De naam van de persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van NBB.

 • Onderaannemer zal de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aan passen aan de werktijden op het werk.

 • Steeds als NBB daarom verzoekt zal Onderaannemer deelnemen aan LEANsessies en ieder ander overleg dat voor een goede uitvoering door NBB noodzakelijk wordt geacht.

 • Bij montage c.q. aanbrengen en leveren zal Onderaannemer tijdig voor de geplande leveringsdata contact op te nemen met de uitvoerder van NBB voor het vaststellen van de juiste datum van levering en wijze van aflevering. Bij grote zendingen moet de uitvoerder van NBB bovendien een dag van tevoren worden ingelicht over het tijdstip dat het transport op het werk zal arriveren. Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07.30 en 15.30 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden dient de aangewezen verantwoordelijke persoon van Onderaannemer zich te melden bij de uitvoerder van NBB.

 • Onderaannemer zal zich onthouden van het werven of aannemen van personeel van NBB en het aannemen van opdrachten van de opdrachtgever van NBB.

Artikel 14 Veiligheid en arbeidsomstandigheden

 • Onderaannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de geëigende veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de veiligheid in het algemeen, een en ander overeenkomstig de ter zake geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Arbeidsomstandighedenwet, de CAO Hoverniersbedrijf en het alsdan geldende veiligheidsreglement van NBB.

 • NBB heeft het recht werknemers en andere personen, waarvan Onderaannemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, de toegang tot het werk te ontzeggen, indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde voorschriften of aanwijzingen van NBB houden.

 • De voorman van Onderaannemer op het werk zal de Nederlandse taal machtig zijn en deugdelijk met de overige werknemers van Onderaannemer moeten kunnen communiceren.

 • Als Onderaannemer op het werk gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc., dienen deze te voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen voor wat betreft veiligheid voor het personeel en derden en milieu.

 • Op werken waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties is Onderaannemer verplicht veiligheidshelmen aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en erop toe te zien dat deze worden gedragen.

 • Op werken waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties is Onderaannemer verplicht veiligheidshelmen aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en erop toe te zien dat deze worden gedragen.

 • De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken op de bouwplaats is niet toegestaan en het gebruik van radio’s en/of andere audioapparatuur slechts als dit niet hinderlijk is. Dit zal onmiddellijk worden aangepast aan de eisen van de uitvoerder van NBB en/of de directie.

 • Indien NBB, om welke reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld voor schade die een derde in de uitoefening van zijn werkzaamheden leidt, waaronder o.a. een bedrijfsongeval in de zin van artikel 7:658 BW, zal onderaannemer NBB volledig vrijwaren voor alle schade, kosten en rente die NBB ter zake verschuldigd is c.q. verschuldigd zal worden en zal Onderaannemer NBB ter zake vrijwaren.

Artikel 15 Afval

 • Afval en verpakkingsmateriaal moeten door Onderaannemer meteen opgeruimd te worden en op eerste aanzegging op een door NBB te bepalen plaats te worden gedeponeerd of afgevoerd. Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden dient Onderaannemer bezemschoon op te leveren.
 • Chemisch afval dient door Onderaannemer van het overige afval te worden gescheiden. Onderaannemer zal zelf voor afvoer van dit afval zorg dragen. Als chemisch afval wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, datgene aangemerkt waarvan dit op de verpakking staat aangegeven.

 • Onderaannemer zal de eventueel betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van NBB terugnemen onder restitutie van de aan NBB terzake in rekening gebrachte kosten.

Artikel 16 Voorzieningen

 • Gebruik van water en stroom geschiedt vanaf de aansluitpunten van NBB zonder verrekening.

 • Van de schaft-, kleed-, en toiletruimte van NBB kan gebruik worden gemaakt door personeel van Onderaannemer.

 • Het plaatsen van reclameborden is zonder toestemming niet toegestaan. Eventueel kan reclame van Onderaannemer geplaatst worden op het reclamebord van NBB tegen een nader vast te stellen vergoeding.

Artikel 17 Geheimhouding/Auteursrecht

 • Onderaannemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van NBB afkomstige teksten, tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, schema’s en andere (bedrijfs)informatie en knowhow in de meest ruime zin des woords, voor zover deze in het kader van de door NBB verstrekte opdracht te zijner kennis zijn gekomen.

 • Alle door Onderaannemer vervaardigde teksten, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bescheiden en modellen blijven, dan wel worden eigendom van NBB zonder dat NBB tot enige vergoeding gehouden is. Onderaannemer is op eerste aanzegging van NBB tot afgifte verplicht.

Artikel 18 Schade en Aansprakelijkheid

 • Onderaannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem vervaardigde ontwerp, het door hem verrichte werk en/of de door hem geleverd/verwerkte - al dan niet voorgeschreven - materialen.
 • Voor zover Onderaannemer gebruik maakt van materieel, werktuigen of gereedschappen van NBB, is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud ervan. Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal van bedoelde werktuigen en gereedschappen is Onderaannemer aansprakelijk.

 • Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het werk, moet Onderaannemer beschermende maatregelen nemen om de beschadiging en/of vervuiling te voorkomen. Bij beschadiging is Onderaannemer aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 • Indien Onderaannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens NBB of onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, de hiermee verband houdende boetes en alle juridische kosten, alle door NBB daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke èn gerechtelijke kosten daarbij inbegrepen.

 • Onderaannemer is tegenover NBB geheel aansprakelijk voor eventuele boetes en/of schadevergoedingen, die door de directie, de opdrachtgever van NBB of derden aan NBB worden opgelegd, c.q. op NBB worden verhaald, zoals wegens te late oplevering als wegens stagnatie veroorzaakt door hem, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.

 • Onderaannemer is aansprakelijk voor de door hem in het kader van zijn werkzaamheden veroorzaakte precariorechten, ongeacht of deze aan NBB of Onderaannemer worden opgelegd.

 • Indien de UAV-GC 2005 van toepassing zijn, wordt het percentage van paragraaf 28 verhoogd van 10 naar 50.

 • In geval van boetes of schadevergoedingen van/door derden is NBB gerechtigd het bedrag daarvan in te houden op en te verrekenen met betalingen aan Onderaannemer.

 • NBB is jegens Onderaannemer niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van Onderaannemer beperkt blijft tot 10% van het bedrag van de onderaanneemsom.

 • NBB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvallen van ter beschikking gesteld hulpmaterieel, stagnaties in de levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een andere Onderaannemer, door bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet aan NBB toerekenbare tekortkoming.

Artikel 19 Verzekering

 • Onderaannemer is – alleen indien een dergelijke verzekering voor dit werk is afgesloten – voor wat betreft verzekerde schade meeverzekerd onder de construction allrisk (CAR) verzekering van (de opdrachtgever van) NBB met inachtneming van het hierna bepaalde.

 • Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij NBB aangemeld worden.

 • Onderaannemer is niet meeverzekerd tegen schade, niet vallend onder de hiervoor bedoelde CAR-verzekering. Onderaannemer dient zich voor eigen rekening tegen al die overige schades te verzekeren. Daaronder zal ook moeten vallen de aansprakelijkheid voor ontwerpfouten van Onderaannemer als hij de ontwerpverplichting op zich genomen heeft.

 • Het eigen risico, voortvloeiend uit een beroep op de hiervoor bedoelde CARverzekering vanwege een gedraging van Onderaannemer. Ook het eventuele eigen risico van NBB komt voor rekening van Onderaannemer.

 • Onderaannemer is verplicht zich voor een voldoende bedrag, met een minimum van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Desverzocht toont hij NBB de polis ter zake.

 • Onderaannemer zal alle goederen die hij van NBB of van derden ten behoeve van het werk onder zich heeft genoegzaam verzekeren tegen alle schade. Onderaannemer is desgevraagd verplicht om de betreffende polissen aan NBB ter beschikking te stellen. Indien Onderaannemer deze verzekeringsverplichting niet nakomt, is NBB gerechtigd bedoelde aansprakelijkheid en goederen voor rekening van Onderaannemer te verzekeren.

 • Onderaannemer is verplicht de goederen, bestemd voor het werk tot het moment van eigendomsoverdracht aan NBB te verzekeren tegen alle schade. De tweede en derde volzin van het vorige lid van dit artikel zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Leveranties

 • Leveranties zijn franco werk. Transport, laden, lossen en breuk en/of beschadiging van het geleverde zijn voor rekening en risico van de leverancier.

 • Lossen buiten de normale werktijden van NBB kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande goedkeuring. Leverancier zal bij de aanvoer van de goederen op het werk en het lossen daarvan de orders en aanwijzingen van NBB stipt opvolgen.

 • NBB mag de volgorde van leveranties nader bepalen vanwege de voortgang van het werk, ook als dat ten opzichte van de opdracht afwijkt.

 • Alle gevolgen van te late of anderszins ondeugdelijke leveranties zijn voor rekening van leverancier, waartoe ook alle directe en indirecte kosten, dus ook de door de opdrachtgever van NBB opgelegde kortingen en boetes.

 • Als is overeengekomen dat de eigendom van de goederen reeds voor de levering en goedkeuring overgaat, zal leverancier de goederen kosteloos als een goed huisvader voor NBB beheren.

 • De levering is pas compleet als alle overeengekomen certificaten, attesten, garantiebewijzen e.d. zijn afgegeven. Tot dat moment mag NBB haar betalingsverplichting(en) opschorten.

Artikel 21 Ontbinding en geschillen

 • NBB heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren als:
  a. Onderaannemer de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient, de WSNP op Onderaannemer van toepassing wordt verklaard, of Onderaannemer in staat van faillissement wordt verklaard.
  b. Onderaannemer niet tijdig respectievelijk op de afroep van NBB levert of de opdracht zodanig uitvoert dat vertraging in het door NBB aangenomen werk of een gedeelte daarvan ontstaat of zal ontstaan en de Onderaannemer in deze gevallen niet of niet behoorlijk heeft voldaan aan een schriftelijke sommatie onzerzijds binnen daarbij gestelde redelijke termijn;
  c. Onderaannemer er ondanks een deugdelijke ingebrekestelling niet in slaagt zijn ontwerp en/of geleverde goederen of diensten of verrichte werkzaamheden, wat kwaliteit, afmetingen, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, aan de in de opdracht gestelde eisen te laten beantwoorden;

 • Onderaannemer is ingeval van de in het vorige lid bedoelde ontbinding verplicht tot vergoeding aan NBB van schade, kosten en rente die deze hierdoor lijdt, hogere heruitbestedingskosten daarbij inbegrepen.

 • NBB heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden c.q. op te schorten indien de hoofdaannemingsopdracht wordt beëindigd of geschorst, zonder dat zulks leidt tot betaling van enig bedrag aan Onderaannemer, met uitzondering van de waarde van de tot dan toe door Onderaannemer verrichte prestatie.

 • Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

 • De Raad van Arbitrage voor de Bouw is als enige bevoegd op basis van haar alsdan geldende reglement kennis te nemen van geschillen verband houdend met de opdracht, tenzij NBB de voorkeur geeft aan de Rechtbank Rotterdam dan wel aan de instantie waar een geschil tussen NBB en haar opdrachtgever aanhangig is.

 • Als Onderaannemer een geschil aanhangig wil maken zal zij NBB schriftelijk verzoeken om aan te geven welke van de in het vorige lid genoemde instanties het geschil moet beslechten. NBB zal daarop binnen een redelijke termijn reageren.

Mei 2017

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang